Wat geloven wij

Hier staan wij voor, hier staan wij achter en dit is het fundament waarop wij staan.

7N7A7787

Vader, Zoon en Heilige Geest

Wij geloven in God, Hij heeft Zichzelf geopenbaard als de eeuwige  “IK BEN”, de Schepper van het heelal en de Verlosser van de mensheid; en als Drieëenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Deuteronomium 6:4, Exodus 3: 14, Jesaja 43:10-11, Jesaja 48:16, Mattheüs 28:19, Lucas 3:221, Johannes 5:7

Bijbel

Wij geloven in de Bijbel, het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God, en ervaren het als grondslag en enige absolute richtlijn en absolute toetsingskader voor het functioneren van persoonlijke levens en de gemeente.

2 Timoteüs 3:161, Korintiërs 2:13

Jezus als redder

Wij geloven in de Here Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God, de redder van de mensen, geboren door de maagd Maria, volledig God en volledig mens.

Mattheüs 1:23, Johannes 5:22-23, Johannes 1:1, 18Hebreeën 1:1-13

Jezus' volbrachte werk

Wij geloven dat Jezus stierf voor onze zonden, dat Hij begraven is en op de derde dag weer is opgestaan uit de dood en in persoon aan Zijn discipelen is verschenen. We geloven in de lichamelijke hemelvaart van Jezus en Zijn verheerlijking.

1 Korintiërs 15:1-,  4:25 Johannes 14:2-31, Thessaloniscenzen 4:13-18

Zonde in de wereld

Wij geloven dat de eerste mens, Adam, ontviel aan de genade Gods door ongehoorzaamheid en zo de zonde in de wereld kwam en door de zonde de dood. De overtreding van Adam haalde niet alleen de schuld van de natuurlijke dood over de mens, maar ook de eeuwige afscheiding van God.

Genesis 1:26; 2:17; 3:6-24

Jezus' bloed brengt redding

Wij geloven dat de enige hoop op verlossing en redding van de mens uit de macht van de zonde is door het vergoten bloed van de Heer Jezus Christus.

Handelingen 4:12, Romeinen 5:8-12, Romeinen 6:23, Jacobus 1:21, Efeze 2:8

Bevrijding

Als een mens belijdt dat Jezus zijn of haar Redder en de Zoon van de levende God is, dan is er bevrijding van de vloek die de zonde over de mens had gebracht, het is door geloof en genade.

Johannes 14:6, Hebreeën 10:20, Galaten 3:13

De doop

Wij geloven in de opdracht tot dopen door algehele onderdompeling in water zoals in de bijbel wordt gegeven. Allen, die berouw hebben over hun zonden en die geloven in Jezus Christus als Redder en Heer, dienen gedoopt te worden. Dit is een verklaring aan de wereld, dat zij zich verenigen met Christus in Zijn dood en met hem opgewekt zijn in een nieuw leven.

Mattheüs 28:19, Handelingen 10:47, 48, Romeinen 6:4

Doop met de Heilige Geest

We geloven in de doop met de Heilige Geest, volgend op de redding. Deze ervaring is een gevolg van de wedergeboorte.

Handelingen 8: 12-17; 10:44, 48; 19:1-6

Gaven van de Geest

Wij geloven in de werking van de gaven van de Geest in de gemeente zoals deze zichtbaar waren in de eerste gemeente in het boek handelingen.

1 Korinthiers 12

Kerk als Lichaam van Christus

Wij geloven dat de kerk het lichaam van Christus is, een woning van God door de Heilige Geest met de Goddelijke opdracht voor het vervullen van haar grote taak. Elke gelovige, geboren uit de Geest, maakt deel uit van de algemene kerk van de eerstgeborenen, die zijn ingeschreven in de hemel.

Efeze 1:22, Hebreeën 12:23

Kracht en vrucht

Wij geloven dat met de doop in de Heilige Geest de bekleding met kracht komt, een leven van heiliging en dienstbaarheid en de vrucht van de Heilige Geest zichtbaar in het leven van de gelovigen

Lukas 24:49, Handelingen 1:4, 81, Korinthe 12:1-31

Eeuwig leven

We geloven in eeuwig leven voor gelovigen (Johannes 5:24 en 3:16) en de eeuwige straf voor ongelovigen en in de realiteit en de persoon van satan en een eeuwig oordeel voor hem en zijn engelen.

Matteüs 25:41, Markus 9:43-48, Openbaring 20:10-15